Νέα Δυνατότητα

Στα παραστατικά πωλήσεων προστέθηκε η δυνατότητα προεπισκόπησης του παραστατικού για έλεγχο, πριν την εκτύπωση και διαβίβαση του στα myData.


Για περισσοτέρες πληροφορίες : Επιλογή Προεπισκόπησης παραστατικού . 

Βελτιώσεις

  • Για την διασφάλιση της ορθής διαβίβασης των κρατήσεων - επιβαρύνσεων προστέθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στην οντότητα των Έξοδων/Κρατήσεων, τόσο κατά την δημιουργία νέων και υπαρχόντων κρατήσεων καθώς και κατά την επιλογή τους στο παραστατικό.


Κλάδος Φιλοξενίας

  • Δυνατότητα δημιουργίας παραστατικού προς έγκριση μέσα από την ενέργεια «Έκδοσης Τέλους ανθεκτικότητας σε τρίτους».

  • Κατά την έκδοση του παραστατικού Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση εάν ο συναλλασσόμενος δεν έχει συμπληρωμένο το πεδίο του Αριθμού Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εμφανίζεται μήνυμα κατά την έκδοση του παραστατικού.

     


Διορθώσεις

  • Μεταβολή του λεκτικού από «Έκδοση Ειδικού φόρου διαμονής σε Τρίτους» σε «Έκδοση Τέλους ανθεκτικότητας σε Τρίτους».  
  • No labels