Προσθήκες / Βελτιώσεις
  • Δυνατότητα  ορισμού κωδικού στις οντότητες πελάτες, προμηθευτές, είδη, υπηρεσίες στο Menu των Πρότυπων Τιμών.
  • Δυνατότητα αλλαγής μάσκας κωδικού για πελάτες, προμηθευτές, είδη, υπηρεσίες από την γρήγορη παραμετροποίηση.
  • Προσθήκη ένδειξης εικονιδίου εκτύπωσης και αποστολής με email σε παραστατικά αγορών.
  • Υποστήριξη συναλλαγών με τερματικά αποδοχής πληρωμών VIVA.
Διορθώσεις
  • Διόρθωση στην προβολή των ψηφίων στα από μεταφοράς υπόλοιπα προμηθευτών χρέωση/πίστωση.
  • Διόρθωση στην ταχεία επιλογή προβολής νέου πελάτη από το παραστατικό πώλησης.
  • Μεταφορά παρατηρήσεων από αντιγραφή και δημιουργία σε παραστατικά αγορών.
  • Διόρθωση στην εγγραφή του Άρθρου 45.


  • No labels