Για να ορίσετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή ακουλουθείτε την παρακάτω διαδικασία.


Δεκαδικά τιμών

  1. Εταιρεία (Ρυθμίσεις>Εταιρεία): Στο πεδίο «Δεκαδικά τιμών» ορίζετε το επιθυμητό πλήθος δεκαδικών.
  2. Νομίσματα (Ρυθμίσεις>Γενικές>Νομίσματα): Στο πεδίο «Δεκαδικά τιμών» συμπληρώνετε το ίδιο πλήθος δεκαδικών. Το πεδίο «Δεκαδικά αξιών» θα πρέπει να παραμείνει 2.


Δεκαδικά ποσοτήτων

  1. Εταιρεία (Ρυθμίσεις>Εταιρεία): Στο πεδίο «Δεκαδικά ποσοτήτων» ορίζετε το επιθυμητό πλήθος δεκαδικών.
  2. Μονάδες Μέτρησης (Ρυθμίσεις>Γενικές>Μονάδες Μέτρησης): Στο πεδίο «Δεκαδικά ποσοτήτων» συμπληρώνετε το ίδιο πλήθος δεκαδικών. 
  • No labels