• Νέα εργασία διαγραφής ληφθέντων εγγραφών μη λογιστικοποιημένων ώστε να δίνεται στο χρήστη δυνατότητα επαναεισαγωγής από το mydata εγγραφών 
  • Πλέον στην εργασία αντιστοίχησης το πεδίο ημερομηνίας είναι φίλτρο με default τιμή προεπιλεγμένο ώστε να μπορεί να γίνει και αντιστοίχηση παραστατικών με ετεροχρονισμένες εγγραφές 
  • Στην εργασία αντιστοίχησης προστέθηκε στήλη "Επωνυμίας"
  • Προσθήκη στήλης "υποκαταστήματος" σε εργασίες του myDATA Live
  • Νέα πεδίο ( Α.Φ.Μ. αντισυμβ. ) στα παραστατικά του προγράμματος . Με το πεδίο αυτό δίνεται η δυνατότητα κατά την λογιστικοποίηση των εγγραφών οι εγγραφές να γίνονται είτε με το πραγματικό ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου είτε με το ΑΦΜ της επιχείρησης .Με αυτό το τρόπο πλέον υποστηρίζεται ο διαχωρισμός δαπανών με ξεχωριστούς προμηθευτές στο πρόγραμμα 
  • Βελτίωση στην λογιστικοποίηση ληφθέντων όταν γίνεται χρήση του φίλτρου ημερομηνίας 
  •  Βελτίωση επίσης στην ίδια εργασία σε περιπτώσεις εγγραφών με περισσότερες μίας αναλυσης εγγραφών