• Υποστήριξη αποστολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων 
  • Ενσωμάτωση ΚΑΔ εγκυκλίου 97777 / 18-3-2021
  • Διόρθωση εμφάνισης βεβαίωσης εργοδότη σε περιπτώσεις επιδοτούμενου εργαζόμενου με απόλυση όπου οι τύποι αποδοχών δεν εμφανίζονταν ανάλογοι με την ΑΠΔ