Στην αρχική του οθόνη του Start εμφανίζονται Dashboards, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο των «Παραστατικών» , «Υπηρεσιών» και «Πελατών» σας.
  • No labels