Στην αρχική οθόνη του Run εμφανίζονται τα Dashboards, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο των «Παραστατικών», «Υπολοίπων Πελατών/Προμηθευτών» και «Συναντήσεών» σας.

    


  • No labels