Εισαγωγή - Γενικές Πληροφορίες


H πλατφόρμα my Digital Accounting and Tax Application (myDATA) - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αφορά τις Επιχειρήσεις και τις λοιπές Οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των λογιστικών αρχείων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με στόχο τη Συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων Επιχειρήσεωνμε τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.

Ενημερωθείτε για τις Επιχειρησιακές προδιαγραφές/ ανάλυση που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA. 

Η διαδικασία και τα σημεία παραμετροποίησης του ProsvasisGO, που είναι απαραίτητα προκειμένου να υπολογίζονται ορθά οι συνόψεις και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί των συναλλαγών εσόδων και εξόδων, προϋποθέτουν την αναβάθμιση της εγκατάστασης.


Δείτε παρακάτω, 

 1. Γενικές Πληροφορίες, μέσω των πιο συχνών ερωτήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
 2. Οδηγίες εγγραφής στα myData
 3. ProsvasisGO Λειτουργία


 1. Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ και ποιους αφορούν;

Πρόκειται για τη νέα νομοθεσία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2020 και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (τηρώντας πρακτικά ηλεκτρονικά τα φορολογικά τους βιβλία). Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ είναι υποχρεωτικά για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, επιχείρηση και λοιπή οντότητα που τηρεί Λογιστικά Βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

 2. Τι είναι η πλατφόρμα myDATA και τι θα εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας;

Πρόκειται για τη νέα online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα τηρούνται τα Ηλεκτρονικά Βιβλία κάθε ελεύθερου επαγγελματία και επιχείρησης. Οι τελευταίοι θα πρέπει να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA τα παραστατικά που εκδίδουν, έτσι ώστε να καταγράφονται αυτόματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία τους όλες οι συναλλαγές εσόδων/εξόδων και να απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα,
1. Θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων.
2. Θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.
3. Θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Όλα τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, για να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην πλατφόρμα myDATA.

 3. Ποια ηλεκτρονικά Βιβλία περιλαμβάνει η πλατφόρμα myDATA;
 • Στο Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών ή Αναλυτικό Βιβλίο καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. 
 • Στο Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης ή Συνοπτικό Βιβλίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης σε μηνιαία και Ετήσια βάση.
  4. Με ποιες τέσσερις (4) ιδιότητες διαβιβάζουν oι επιχειρήσεις τις Συνόψεις στην ΑΑΔΕ και ποιες κατηγορίες παραστατικών περιλαμβάνουν;

Οι επιχειρήσεις, έχοντας τις εξής τέσσερις (4) ιδιότητες, διαβιβάζουν τις Συνόψεις για συγκεκριμένες τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ
1. Εκδότης (Α1, Α2)
2. Λήπτης (Β1, Β2α, Β2β)
3. Λήπτης (παράλειψη διαβίβασης από τον Εκδότη) (περ. Β2γ)
4. Εγγραφές Οντότητας (περ. Γ)

💡 Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών ΑΑΔΕ, αναλύονται διαδοχικά, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ και στη συνέχεια σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

Ιδιότητα ΕπιχείρησηςΚατηγορίες Παραστατικών (Α1, Α2)
Εκδότης

Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά  - Χονδρική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εσόδων ημεδαπής/αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση και

 • περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη δηλαδή του αντικριζόμενου  π.χ. Τιμολόγια Πώλησης (B2B,B2G),
 • σχετίζονται με χονδρικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και διακίνησης.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, Εκδότη & Λήπτη, ενημερώνονται αυτόματα.

Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά  - Λιανική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εσόδων τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη, π.χ. Αποδείξεις Λιανικής .💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα.


Κατηγορίες Παραστατικών (Β1, Β2, Β2α Β2α, Β2β)

Λήπτης

&

Λήπτης
(παράλειψη διαβίβασης από τον Εκδότη - Β2γ)

Β1 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής  - Λιανική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εξόδων ημεδαπής/ αλλοδαπής που λαμβάνει και διαβιβάζει η Επιχείρηση. 

Τα παραστατικά αυτά:

 • δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτριας.
 • Σχετίζονται με αγορές – έξοδα λιανικής, και λήψης υπηρεσιών λιανικής,
  • είτε από Επιχειρήσεις ημεδαπής που διαβιβάζουν μέσω των περιπτώσεων παραστατικών Α2,πχ Διόδια, Καύσιμα, Ενοίκια από Ιδιώτες κτλ.
  • είτε από επιχειρήσεις αλλοδαπής που δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Λήπτη, στην περιοχή των Εξόδων, ενημερώνονται αυτόματα.


Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής - Χονδρική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εξόδων ημεδαπής/ αλλοδαπής που λαμβάνει και διαβιβάζει η Επιχείρηση από επιχειρήσεις που νόμιμα δεν διαβίβασαν παραστατικά ως εκδότες.

Περιπτώσεις:

α) ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – εισαγωγές από τρίτες χώρες
β) μη υπόχρεη Επιχείρηση/ οντότητα ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ
γ) Εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Λήπτη (πλην της περίπτωσης Β2γ), στην περιοχή των Εξόδων, ενημερώνονται αυτόματα.

Εγγραφές Οντότητας

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που τις αφορούν, διακριτά για μισθοδοσία και αποσβέσεις και συγκεντρωτικά για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εσόδων /εξόδων που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος οι ίδιες με την ένδειξη «Εγγραφές Οντότητας / Οντότητα», ή μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή με τη ένδειξη «Εγγραφές Οντότητας / Λογιστής»

  5. Μέχρι ποια ημερομηνία μπορεί μια επιχείρηση να διαβιβάσει δεδομένα στη ΑΑΔΕ;

Ο χρόνος διαβίβασης των Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ,

 • για τα έσοδα της κατηγορίας Α1 και Α2 διενεργείται από την έκδοσή τους, σε πραγματικό χρόνο και έως και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ανά τρόπο διαβίβασης (προγράμματα λογισμικού εμπορικό-λογιστικό, ειδική φόρμα καταχώρησης, πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης).
 • για τα έξοδα των κατηγοριών Β1 και Β2 έως την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-διπλογραφικό).
 • Για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων της κατηγορίας Γ, η μισθοδοσία διαβιβάζεται εντός μηνός έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου,
 • και οι αποσβέσεις με τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων ως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 6. Τι διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις μέσω των Συνόψεων (στην ΑΑΔΕ);
 • όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά φορολογικό έτος (χονδρικής, λιανικής εμπορίας,παροχής, ημεδαπής, αλλοδαπής),
 • τα παραστατικά αγορών και εξόδων που έλαβαν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές & έξοδα λιανικής ημεδαπής αλλοδαπής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ΕΦΚΑ, κ.λπ.),
 • εισαγωγές, εξαιρούμενες επιχειρήσεις στη διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών, παράλειψη διαβίβασης από τον εκδότη αντικριζόμενων παραστατικών), δηλαδή παραστατικά αγορών από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατά ΕΛΠ αλλά παρέλειψαν να τα διαβιβάσουν μέσα στη σχετική προθεσμία,
 • παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.),
 • Χαρακτηρισμούς για τα παραστατικά αγορών & εξόδων που αποστέλλουν οι προμηθευτές τους.
 7. Πώς θα διαβιβάζεται η Σύνοψη των Παραστατικών στην ΑΑΔΕ;

Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διαβιβάζει τη σύνοψη παραστατικών εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Χειροκίνητα, από την ειδική φόρμα καταχώρησης που φιλοξενείται στην πλατφόρμα myDATA. Αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ,π.χ. επιχειρήσεις που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια.
2. Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιεί (λογιστική, εμπορική, ERP), εφόσον αυτή διασυνδέεται με την ΑΑΔΕ.
3. Μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
4. Με τη χρήση ΦΗΜ και ταμειακών μηχανών (μόνο τη σύνοψη συναλλαγών λιανικής).

 8. Τι είναι η Σύνοψη & τι περιλαμβάνει;

Η Σύνοψη αφορά στα στοιχεία / δεδομένα που περιλαμβάνει ένα Παραστατικό όπως,

 • αναλυτικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, νομίσματα χώρα, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις κ.α.
 • συγκεντρωτικά στοιχεία, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), δηλαδή ομαδοποιημένα στοιχεία ανά συντελεστή ΦΠΑ.
  Για παράδειγμα, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με 10 είδη εμπορευμάτων και 2 συντελεστές Φ.Π.Α. 24% & 13% στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται και κατόπιν απεικονίζονται 2 γραμμές, με στοιχεία συναλλασσόμενων, στοιχεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. 
 9. Τι είναι και πώς θα διαβιβάζεται o Χαρακτηρισμός Συναλλαγών στην ΑΑΔΕ;

Ο Χαρακτηρισμός μίας Συναλλαγής, δηλαδή μίας Σύνοψης επικαιροποιεί την κατάταξη μιας συναλλαγής Εσόδου/Εξόδου της επιχείρησης. Δηλαδή, κατατάσσει τα λογιστικά γεγονότα σε Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίο.

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να γίνεται και να διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

 1. Είτε χειροκίνητα, μέσα από την ειδική φόρμα καταχώρησης που φιλοξενείται στην πλατφόρμα myDATA. Αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ,π.χ. επιχειρήσεις που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια.
 2. Είτε απευθείας από την εφαρμογή λογισμικού της επιχείρησης (λογιστική, εμπορική, ERP), εφόσον αυτή διασυνδέεται με την πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, η Πώληση εμπορευμάτων & Υπηρεσιών θα χαρακτηρίζεται ως Έσοδο και στο Ε3 θα ενταχθεί στις Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών Χονδρικές (Ε3_561_001).
Αντίστοιχα η Αγορά εμπορευμάτων θα χαρακτηρίζεται ως Έξοδο και

 • στο Ε3 θα ενταχθεί στις Αγορές Εμπορευμάτων Χονδρικές (Ε3_102_001) και
 • στο Φ2 θα ενταχθεί στις Αγορές & Δαπάνες εσωτερικού (361)

Ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση. 

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.

Η ΑΑΔΕ με σχετικό δελτίο τύπου ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του παραγωγικού περιβάλλοντος της πλατφόρμας myDATA.
Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να λάβουν κωδικούς προκειμένου να μπορούν μέσω των ERP τους να διαβιβάζουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς που θα ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά τους βιβλία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μέσω της πλατφόρμας myDATA, να λάβουν τους κωδικούς για την αποστολή των δεδομένων τους στο παραγωγικό περιβάλλον. Εφιστούμε την προσοχή σας καθώς οι κωδικοί που ενδεχομένως έχουν ληφθεί από τις επιχειρήσεις στο παρελθόν για το δοκιμαστικό περιβάλλον δεν λειτουργούν στο παραγωγικό περιβάλλον.


Α. Λήψη κωδικών παραγωγικού περιβάλλοντος.

Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε με επιτυχία στην πλατφόρμα myDATA. 


1) Μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ https://mydata.aade.gov.gr/ και επιλέγετε «Είσοδος», όπως φαίνεται παρακάτω.2) Στη συνέχεια επιλέγετε τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων σας.3) Στη σελίδα που θα μεταφερθείτε επιλέγετε «Είσοδος στην εφαρμογή».4) Στο σημείο αυτό πληκτρολογείτε τα κλειδιά της εταιρείας στο Taxisnet.5) Μεταβαίνοντας στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας myDATA επιλέξτε την εγγραφή στο myDATA REST API.


6) Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε «Νέα εγγραφή».7) Ολοκληρώνετε τις ενέργειες σας πληκτρολογώντας ένα επιθυμητό όνομα χρήστη, ένα επιθυμητό κωδικό password και ένα email επικοινωνίας και πατάτε «Προσθήκη εγγραφής».Μετά την επιβεβαίωση θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.8) Στη σελίδα που βρίσκεστε εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία του χρήστη που δημιουργήσατε για τα myDATA. Αυτά που χρειάζεστε για την διασύνδεση των εφαρμογών είναι ο «Κωδικός API» και το «Όνομα Χρήστη».9) Προσοχή κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής αποστέλλεται αυτοματοποιημένο email από ΑΑΔΕ που περιέχει ένα link ενεργοποίησης των νέων κωδικών το οποίο και θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί σας.
Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα έχετε ολοκληρώσει ορθά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα myDATA.


Σχετικό video:


Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής έχει προστεθεί ένα νέο gadget, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα myDATA. Από εκεί μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για το πλήθος των παραστατικών εσόδων/εξόδων που έχουν διαβιβαστεί καθώς επίσης και για το πλήθος των παραστατικών εξόδων που έχουν ληφθεί.
Για τα παραστατικά που καταχωρούνται στο ProsvasisGO, τα οποία είναι κατάλληλα παραμετροποιημένα, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.

Για να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA, με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας, θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους σύνδεσης στην υπηρεσία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μεταβείτε στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας σας, στην καρτέλα «Παράμετροι» και να συμπληρώσετε κατάλληλα τα πεδία που αφορούν τα myDATA. • Εφαρμογή από: Καθορίζετε την ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της πλατφόρμας.
 • Διαβίβαση σε παραγωγικό περιβάλλον: Επιλέγετε την ένδειξη αυτή όταν θέλετε να μεταβείτε από το δοκιμαστικό στο παραγωγικό περιβάλλον.
 • Όνομα χρήστη/Κωδικός myDATA: Συμπληρώνετε τους κωδικούς που λάβατε κατά την εγγραφή σας στο site της ΑΑΔΕ. Στον κωδικό συμπληρώνετε τον κωδικό ΑPI.
 • Όνομα χρήστη/Κωδικός λογιστή myDATA: Συμπληρώνετε τους αντίστοιχους κωδικούς τους λογιστή, εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Διαβίβαση μέσω παρόχου: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση, εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Διαβίβαση μέσω λογιστή: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση, εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Διαβίβαση: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η συγκεκριμένη διαβίβαση. Για παράδειγμα, για να διαβιβάζετε τα έσοδά σας επιλέγετε «Συνόψεις εσόδων». Αν μέσα από την εφαρμογή διαχειρίζεστε και τα έξοδά σας θα πρέπει να επιλέξετε και «Χαρακτηρισμούς εξόδων» και «Συνόψεις εξόδων» . Για τα παραστατικά λιανικής, που διαβιβάζονται μέσω Φ.Η.Μ. θα πρέπει εκτός των άλλων να επιλεχθεί και ο «Χαρακτηρισμός εσόδων».
 • Λήψη: Επιλέγετε την κατηγορία για την οποία θα γίνεται η λήψη. 

  Συνόψεις οντότητας: για να εισάγονται στο ProsvasisGO οι Συνόψεις Εσόδων διευκολύνοντας τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας είτε το ProsvasisGO ή λοιπές εμπορικές εφαρμογές.
  Συνόψεις τρίτων: 
  για να εισάγονται στο ProsvasisGO οι Συνόψεις Εξόδων στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι.

 • Λήψη εγγραφών μέσω Φ.Η.Μ.: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • On Line διαβίβαση: Επιλέγετε την ένδειξη αυτή αν επιθυμείτε να γίνει κατευθείαν - on line η διαβίβαση των παραστατικών σας.

Η ενότητα myDATA στο αριστερό μενού της εφαρμογής είναι το εργαλείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη (χρώμα) ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ενημερωθεί η πλατφόρμα myDATA και να απεικονιστούν τα αποτελέσματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της επιχείρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη χρηση του εργαλείου αυτού.


 1. Στην καρτέλα «Σύνολο Εγγραφών» συγκετρώνονται όλες οι συναλλαγές/παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA.

  • Επιλέγετε το ημερομηνιακό διάστημα από το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία για τις εγγραφές παραστατικών που θα επιλέξετε από τα φίλτρα.
  • Πατήστε ανανέωση εγγραφών στο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε τα αποτελέσματα / εγγραφές.
  • Πατήστε «Λήψη Συνόψεων» για να λάβετε τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την επιχείρησή σας και έχουν διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες. 2. Στην καρτέλα «Διαβίβαση Συνόψεων» περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές που εκκρεμεί η διαβίβασή τους. Η ενέργεια ολοκληρώνεται κάνοντας δεξί κλικ επί των εγγραφών και επιλέγοντας «Διαβίβαση Συνόψεων». Στο τέλος της εργασίας αυτής θα εμφανιστεί μήνυμα για την επιτυχή διαβίβαση των δεδομένων σας. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερωθείτε για πιθανό σφάλμα στην εγγραφή, το οποίο καλείστε να διορθώσετε και να επαναλάβετε την διαβίβαση. 3.  Στην καρτέλα «Χαρακτηρισμοί» θα βρείτε τις εγγραφές για τις οποίες εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός της Σύνοψης.

 4.  Στην καρτέλα «Ακύρωση Σύνοψης» θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου στην ΑΑΔΕ  τη Σύνοψη για να παραστατικά που έχουν ακυρωθεί. 5.  Στην καρτέλα  «Σύνδεση με myDATA» θα βρείτε τις συναλλαγές που έχετε καταχωρήσει στο ProsvasisGO και οφείλετε κάποια στιγμή να τις αντιστοιχίσετε με εκείνες που υπάρχουν  ή θα ανέβουν (παραστατικά άλλων εκδοτών) στην πλατφόρμα myData. 6.  Αντίστοιχα, στην καρτέλα «Σύνδεση με παραστατικό» συγκεντρώνονται οι συναλλαγές που έχετε λάβει από την ΑΑΔΕ (Λήψη Συνόψεων) και πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με  παραστατικά από το ProsvasisGO. Η εργασία για τη Σύνδεση εγγραφών είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ και επιλογή για παράδειγμα της «Σύνδεσης με αγορά».  Επιλέγοντας «Σύνδεσης με αγορά» θα εμφανιστούν όλες οι αγορές που έχετε καταχωρημένες στην εφαρμογή και θα πρέπει να αντιστοιχίσετε την κατάλληλη με την εγγραφή που έχει λάβει από την ΑΑΔΕ επιλέγοντας «Σύνδεση».Παρακάτω αναγράφονται κάποια από μηνύματα που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και οι τρόποι επίλυσης αυτών.


ΜΗΝΥΜΑΑΙΤΙΑΛΥΣΗ

«Δεδομένα Error response 401

{ "statusCode": 401, "message": "Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription."}»
Είναι λανθασμένοι οι κωδικοί myDATA.Θα πρέπει να διορθωθούν από το μενού Εταιρεία>Παράμετροι τα πεδία «όνομα χρήστη myDATA» / «Κωδικός myDATA».
«Δεδομένα Execute batch error. Προσοχή! Δεν έχει οριστεί δικαίωμα εκτέλεσης της εργασίας»Θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα εκτέλεσης της ενέργειας στην οποία θέλετε να προβείτε.Τα δικαιώματα τα ορίζετε από το μενού Εταιρεία>Παράμετροι βάζοντας στα πεδία «Διαβίβαση» / «Λήψη» τις κατάλληλες επιλογές.

«Δεδομένα Error response 400

Index was outside the bounds of the array.»
 • Πρόβλημα στο site της ΑΑΔΕ.
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το ΑΦΜ του πελάτη, ενώ για το συγκεκριμένο παραστατικό είναι απαραίτητο.

«Counterpart postal code is mandatory for this invoice type»
Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΤΚ στα στοιχεία του πελάτη.
«Counterpart city is mandatory for this invoice type»
Θα πρέπει να συμπληρωθεί η πόλη του πελάτη.
«When vatCategory has value 7, element vatExemptionCategory is mandatory.»Η/ο υπηρεσία/πελάτης που έχει συμπεριληφθεί στο παραστατικό έχει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και δεν έχει συμπληρωθεί “ειδική διαχείριση”/"διάταξη απαλλαγής".Θα πρέπει να δηλωθεί στην «Ειδική διαχείριση»/ «Διάταξη απαλλαγής» το κατάλληλο άρθρο απαλλαγής του ΦΠΑ & να γίνει επανυπολογισμός.
«Counterpart's country for this invoice type must be in Europe but not Greece»
Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί η σωστή χώρα στο αντίστοιχο πεδίο.

«Counterpart's country for this invoice type must not be in EU»


Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ.

{'success' : false, "error" : "wrong data supplied"}Στην συγκεκριμένη σειρά πωλήσεων, για την οποία δίνεται και η εκτύπωση, έχει δηλωθεί στο πεδίο "Σήμανση" η επιλογή "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση", ενώ δεν αφορά την υπηρεσία αυτή.

Θα πρέπει να αφαιρεθεί η επιλογή "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση" από το πεδίο "Σήμανση" της συγκεκριμένης σειράς.


«Δεδομένα Execute batch error. Error in URL: https:///api/Invoice?secretkey=&sendMethod=A&erpVersion=5.00.521.11441&clientinfo=»Έχουν δηλωθεί τα στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην εταιρεία (πχ Διαβίβαση μέσω παρόχου) , ενώ δεν χρειάζεται.Θα πρέπει  στις παραμέτρους της εταιρείας να αφαιρεθεί η επιλογή αυτή (Εταιρεία>Παράμετροι>Διαβίβαση μέσω παρόχου)

Στην εφαρμογή ProsvasisGO διατίθεται πλέον στις default οθόνες παραστατικών (Αγορών/Δαπανών) οι παρακάτω πληροφορίες.

Η Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός μέσω των οποίων η ΑΑΔΕ συσχετίζει τα παραστατικά μεταξύ Εκδότη και Λήπτη. Στα συγκεκριμένα πεδία το ProsvasisGO προτείνει τον Κωδικό παραστατικού και τον Αριθμό βάσει εσωτερικής αρίθμησης. 

(warning)  Στα χειρόγραφα παραστατικά, συμπληρώστε τον κωδικό στο πεδίο Παραστατικό για να ενημερωθούν αυτόματα τα πεδία Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμόςστοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν ή/και να χαρακτηριστούν και αναγράφονται στο παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα ή/και έχετε παραλάβει.

 • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ 22 (ΧΤΔΑ<κενό>22), ως Φορ/κός αριθμός θα προταθεί το 22.
 • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ-22 (ΧΤΔΑ<οποιοσδήποτε ειδικός χαρακτήρας (-,/, κ.λπ.)>22), ο Φορ/κός αριθμός που θα προταθεί θα λάβει υπόψη το Μήκος κωδικού που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους (π.χ. πωλήσεων).


 • No labels